+420 734 578 061

Obchodné podmienky

obchodni podminky ikonka

Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.stojanyregaly.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ zaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru. 

U objednávky je nutné uviesť tieto údaje: 

- meno, priezvisko, fakturačná adresa (popr. dodacia adresa - ak je rozdielna od fakturačnej adresy)

- telefonické spojenie, e-mailovú adresu 

Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom.

Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný apod). 

V takom prípade bude zákazník kontaktovaný a informovaný o ďalšom postupe.

Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú, a do doby expedície.

Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. 

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky '" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.

Dodacia lehota 

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke. 

Spôsob uhradenia ceny za tovar 

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. 

Tovar je možné v plnej výške uhradiť:

- osobne v prevádzke dodávateľa

- dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby

- bankovým prevodom (nutná platba vopred)

- zloženkou

Prevzatie tovaru

Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený. Odporúčame preto si prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté. Viď. Záručné podmienky a reklamácie.

Podmienky prevzatia tovaru vrátane zodpovednostných vzťahov sa riadia podľa podmienok dopravcu.

Odstúpenie od zmluvy 

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má v súlade so zákonom 367/2000 Sb. právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Dodávateľ www.stojanyregaly.sk je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Ak chce zákazník odstúpiť od zmluvy, kontaktuje internetový obchod, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

email: info@stojanyregaly.cz

mobil: +420 734 578 061

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na sídlo firmy, ktoré je uvedené na faktúre, a to na svoje vlastné náklady. Po doručení dodávateľovi www.stojanyregaly.cz posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný uhradiť náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. 

Dodávateľ www.stojanyregaly.sk je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov .

Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze dodávateľa po úspešnom splnení zmluvy. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Zaručujeme, že všetky osobné dáta sú používané výhradne pre našu potrebu internetového obchodu www.stojanyregaly.sk.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku tvorí externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu nutnom pre dodanie tovaru.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.

Zákazník môže svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek odvolať, a to emailom alebo telefonicky:

email: info@stojanyregaly.cz

mobil: +420 734 578 061

Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy zákazník prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.stojanyregály.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2013