+420 734 578 061

Záručné podmienky a reklamácie

zaruka ikonka

Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba na tovar v internetovom obchode www.stojanyregaly.sk je podľa zákona 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom predajného dokladu alebo dodacieho listu v momente, kedy je zásielka doručená zmluvným prepravcom, prípadne vyzdvihnutá na dodejním mieste.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia

Tento reklamačný poriadok bol stanovený podľa platných zákonov a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.stojanyregaly.sk

Zákazník je povinný starostlivo skontrolovať dodaný tovar, či nie je jeho obal akokoľvek zničený. V takom prípade je zákazník oprávnený poškodený tovar od zmluvného prepravcu neprevziať a kontaktovať internetový obchod.

Stav tovaru neumožňujúce prijatia tovaru na reklamáciu:

- tovar s uplynulou záručnou dobou v deň predloženia tovaru na reklamáciu, tzn. po 24 mesiacoch
- tovar bez predloženia dokladu o zakúpení alebo aspoň čísla objednávky
- tovar poškodený nevhodným používaním (prekročenie nosnosti police, mechanickým poškodením, chybnou manipuláciou, a pod.)

Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar, je nutnosťou zaobstarať snímky zničeného tovaru, popr. jeho častí, a kontaktovať internetový obchod, kde bude informovaný o ďalšom postupe reklamácie.

email: info@stojanyregaly.sk
mobil: +420 734 578 061

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňovej.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených.

Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach České obchodní inspekce. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu, predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na stojanyregaly pre vyriešenie vzniknutej situácie.